Blog Post

Digitálna stavebná dokumentácia – efektívna tvorba, správa a archivácia

30.05.2023 | 5 minúty čítania

Nemenej dôležitým prvkom investičného procesu, ktorý do značnej miery môže rozhodnúť o konečnom úspechu či neúspechu celého projektu, je starostlivosť o stavebnú dokumentáciu. Tento súhrn zákonom požadovaných dokumentov by sa mal postupne zhromažďovať počas všetkých fáz prác.

Môže investor alebo ľudia zastupujúci jeho záujmy nejako podporiť tento proces? Sledujme, ako digitalizácia v stavebníctve reaguje na takéto potreby.

Cyfrowa dokumentacja budowlana

Čo je súčasťou stavebnej dokumentácie

Presná definícia a špecifikácia konštrukcie. Zákonodarca uvádza najmä:

  • stavebné povolenie so stavebným projektom,
  • stavebný denník,
  • čiastočné a konečné preberacie protokoly.

V prípade potreby sa vypracuje aj stavebná dokumentácia:

  • výkresy a opisy potrebné na výrobu predmetu,
  • geodetické prieskumy,
  • meracia kniha,
  • montážny denník (pre investície vykonané touto metódou).

To znamená veľa, naozaj veľa objemných zväzkov na policiach v kancelárii (a potom v archíve) alebo… jednu aplikáciu.

Začnite zadarmo

Stavebné povolenie

Až získanie tohto úradného dokladu – prostredníctvom správneho rozhodnutia – vám umožní začať a vykonávať stavbu alebo stavebné práce. V súlade so správnym poriadkom2 by mali príslušné orgány vydať stavebné povolenie bez zbytočného odkladu. Žiaľ, v praxi sa to deje inak … Zoznam príloh priložených k žiadosti je impozantný a obsahuje rôzne stavebné doklady, m.in: projekt stavby spolu s požadovanými stanoviskami, opatreniami a povoleniami, vyjadrenie investora o práve nakladať s nehnuteľnosťou na účely stavby a vyjadrenie projektanta k možnosti napojenia objektu na existujúcu tepelnú sieť.

Používanie moderných riešení, ako je napríklad PlanRadar, umožňuje všetky tieto prílohy jednoducho uložiť a pohodlne uchovávať v digitálnej forme. To výrazne uľahčuje vyhľadávanie, používanie a archiváciu akejkoľvek stavebnej dokumentácie vrátane stavebných povolení. Správa dokumentácie, ktorá je dostupná kedykoľvek a kdekoľvek (on- a offline, na tabletoch, smartfónoch alebo počítačoch) a bezpečne uložená v cloude, šetrí čas, miesto a nervy.

Stavebný projekt

Ide o ďalší súbor dokumentov, ktoré sú dôležitou súčasťou stavebnej dokumentácie. Rozlišujú sa v nej tri hlavné súčasti: projekt pozemku alebo územného plánu, architektonický a stavebný projekt a technický projekt.

Na to, aby ho projektant mohol vypracovať, potrebujete: výpis z miestneho územného plánu alebo rozhodnutie o podmienkach výstavby, ako aj mapu vypracovanú geodetom, výpis a výpis z katastra nehnuteľností, podmienky pripojenia na tepelné, energetické a vodovodné siete, prípadne na plynové a kanalizačné siete a opatrenia na vstup na pozemok. Povinnou prílohou je aj vyjadrenie projektanta o vypracovaní projektu v súlade s platnými predpismi a zásadami technických znalostí, ako aj kópia osvedčenia potvrdzujúceho jeho stavebné oprávnenie.

Neoceniteľnú pomoc pri tejto časti stavebnej dokumentácie poskytuje aj softvér PlanRadar. Správa plánov cez aplikáciu zabezpečuje ich aktuálnosť a dostupnosť pre členov tímu. Mimoriadne dôležitou výhodou tohto riešenia je aj možnosť porovnávať plány, ako aj zadávať na nich akékoľvek poznámky. To všetko so sebou prináša množstvo výhod, ktoré žiadny papierový variant nemôže ponúknuť: jednoduché používanie, prehľadnosť štruktúry, žiadne informačné medzery a automatický register verzií.

Stavebný denník

Jedným z najdôležitejších prvkov stavebnej dokumentácie je stavebný denník. Zaznamenávajú sa v ňom postupné etapy prác a sprievodné udalosti a okolnosti. Tento úradný dokument vydáva investorovi príslušný stavebný správny orgán po získaní stavebného povolenia. Stavebný denník je opatrený číslom (evidenčným) a každá strana pečiatkou úradu. Zápisy doň môžu robiť len oprávnené osoby: investor, projektant, stavbyvedúci, inšpektor investorského dozoru, geodet, ako aj pracovníci orgánov, ktoré majú právo vykonávať kontrolu na stavbe.

Elektronický stavebný denník výrazne uľahčuje vedenie stavebnej dokumentácie. Možnosť používať softvér na mobilných zariadeniach, ako je tablet alebo smartfón, šetrí čas a minimalizuje riziko chýb alebo opomenutí. Údaje možno jednoducho dopĺňať v reálnom čase priamo na stavbe s využitím možnosti obohatenia o fotografie, videá alebo prvky plánu. Ich digitalizácia znamená voľný prístup k informáciám a možnosť vytvárať na ich základe akékoľvek správy.

E-kniha: Elektronický stavebný denník

Kľúčový nástroj na zvýšenie efektívnosti stavebných projektov

Stiahnite si zadarmo

Prijímacie protokoly

Ukončenie jednotlivých etáp alebo všetkých prác sa potvrdzuje v dokumentácii stavby vyhotovením čiastkových alebo záverečných preberacích protokolov. Zapisujú ich zmluvné strany, t. j. investor a zhotoviteľ, a niekedy aj ich zástupcovia (napr. stavbyvedúci, inšpektor investorského dozoru). Mali by obsahovať minimálne: dátum, údaje o účastníkoch, rozsah prác a pripomienky k realizácii. Ide o mimoriadne dôležitú formalitu, pretože jej realizácia zahŕňa otázky vyrovnania, zmluvných pokút za prípadné omeškanie, záručných alebo garančných podmienok.

Postupná digitalizácia odvetvia podporuje zainteresované strany pri preberaní stavebných prác. Formuláre, ktoré sa ich týkajú – hotové šablóny aj personalizovaná stavebná dokumentácia – umožňujú efektívne a účinne vykonávať všetky kontroly alebo audity. Pomocou softvéru, ako je PlanRadar, môžete pohodlne zaznamenávať zistené nedostatky, objednávať a monitorovať ich odstránenie a podľa potreby pridávať do aplikácie hlasové správy alebo poznámky.

Ako dlho uchovávať dokumentáciu budovy?

Ukončenie prác neznamená, že sa môžete zbaviť súvisiacej dokumentácie. Investor by ju mal poskytnúť – spolu s realizačnou dokumentáciou, ostatnými dokumentmi, rozhodnutiami a pokynmi na prevádzku alebo obsluhu – vlastníkovi alebo správcovi objektu. Súbor dokladov by mal byť pripojený k objektovej knihe tak, aby spolu tvorili dokumentáciu objektu, ktorú je potrebné uchovávať až do konca jeho existencie. Dôsledky prípadnej nedbanlivosti v tejto oblasti môžu tvrdo zasiahnuť vrecká: trestajú sa pokutou.

Oprogramowanie dla budownictwa usprawnia prowadzenie dokumentacji budowlanej

Podpora IT technológií v oblasti dokumentácie

Stručne zhrnieme závery: bez stavebnej dokumentácie sa nezaobíde žiaden projekt, ale od voľby spôsobu jej tvorby, vedenia a archivácie závisí, či bude zaťažujúcou povinnosťou alebo užitočným zdrojom údajov. Pomocou riešení, ako je PlanRadar, môžete získať maximálny úžitok zo zhromažďovania rôznych typov dokumentácie – nielen na splnenie formálnych požiadaviek, ale aj na voľný prístup k užitočným informáciám, ich zobrazenie v prehľadnej forme alebo export údajov či štatistík.

Pozrite sa, ako vám PlanRadar môže pomôcť pri vytváraní, správe a ukladaní dokumentácie. Bezplatnú verziu softvéru vyskúšajte kliknutím na tlačidlo nižšie alebo nás kontaktujte, ak máte otázky o aplikácii. Radi vám pomôžeme.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu